Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Mijn Stijl BV 

Definitie

In het hierna volgende wordt verstaan onder:

De afnemer
Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die van Mijn Stijl BV zaken wenst te kopen of koopt, dan wel enige overeenkomst van andere aard met Mijn Stijl BV wenst te sluiten of sluit.

Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en alle overeenkomsten en leveringen van Mijn Stijl , voor zover niet uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
De afnemer aanvaardt deze voorwaarden door het accepteren van een door Mijn Stijl BV uitgebrachte offerte of door het enkele feit van bestelling van zaken bij Mijn Stijl BV.
Overeengekomen afwijkingen van deze voorwaarden gelden slechts voor de bij die overeenkomst bepaalde gevallen, tenzij de afwijkingen in een volgende overeenkomst wederom schriftelijk worden bevestigd.

Totstandkoming
Offertes aan afnemers dienen slechts tot informatie van de afnemers en gelden niet als aanbod van Mijn Stijl BV. Offertes zijn van toepassing zolang de voorraad strekt.
Eventuele prijswijzigingen / productwijzigingen zijn voorbehouden.
Een geplaatste bestelling geldt als onherroepelijke aanvaarding van de afnemer.

Mijn Stijl BV is eerst gebonden door acceptatie van de geplaatste bestelling. Mijn stijl BV accepteert nimmer de algemene voorwaarden van de afnemer, ook niet door levering, acceptatie van offerte of als bijlage van een specifieke opdracht. Mijn Stijl BV werkt te allen tijde onder haar eigen algemene voorwaarden.

Prijzen
Mijn stijl BV behoudt zich het recht voor om opgegeven prijzen zonder voorafgaande kennisgeving te verhogen indien, sedert de totstandkoming van de overeenkomst en voordat de levering heeft plaatsgevonden, een kostenverhoging voor Mijn stijl BV is opgetreden, welke is veroorzaakt door wijziging van inkoopprijzen, tarieven, rechten, assurantiepremies, heffingen, belastingen of wisselkoersen. De afnemer kan zich op elk gewenst moment op de hoogte stellen van eventuele prijswijzigingen middels inloggen op de online catalogus van Mijn Stijl BV.

Levering
Levering door Mijn stijl BV kan uitsluitend na betaling van de proforma factuur. U ontvangt deze nadat uw bestelling volledig is klaargezet.
Levering van de bestelde zaken geschiedt af magazijn Wijk en Aalburg.
Vanaf de verzending zijn de zaken voor risico van de afnemer, waaronder transportschade.
Bij een factuurwaarde van € 500,- excl. of meer geschiedt de levering binnen Nederland franco op een door de afnemer opgegeven leveringsadres.
Bij een factuurwaarde van minder dan € 500,- excl. worden door Mijn stijl BV vrachtkosten in rekening gebracht.
Bij levering buiten Nederland worden altijd vrachtkosten in rekening gebracht. Omwille van het BTW tarief worden bestellingen van Belgische afnemers altijd verzonden naar het opgegeven Belgische adres, afhalen is niet mogelijk. Artikelen van Mijn Stijl BV zijn, behoudens Belgie, niet geschikt voor export en MIjn Stijl BV zal deze nooit voor export aanbieden en derhalve geen aansprakelijkheid aanvaarden voor artikelen welke door derden buiten Nederland en/of Belgie op de markt zijn gebracht.

De levertermijn wordt door Mijn stijl BV steeds bij benadering opgegeven en is niet bindend.
Overschrijving van de levertermijn brengt Mijn stijl BV niet in verzuim als bedoeld in art. 6:38 B.W. Leveringen en offertes zolang de voorraad strekt.

Betalingen
Betaling van de totale koopprijs dient bij een eerste bestelling vooraf aan de levering plaats te vinden. Vervolgbestellingen dienen te worden betaald middels een passende voorschotbetaling en (restant)betaling van der geleverde zaken wordt opeisbaar terstond na levering overeenkomstig art. 5.1 en dient zonder enige schuldvergelijking binnen 14 dagen na afgifte te geschieden.

Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door Mijn stijl BV gemaakt voor de invordering van aan haar verschuldigde bedragen komen ten laste van de nalatige afnemer. Betaling dient te geschieden zonder enige aftrek of verrekening, binnen de betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum. Bij gebreke van betaling binnen voornoemde termijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim, vanaf welk moment aanspraak wordt gemaakt op 1,5% rente per maand, vanaf de vervaldag tot de dag der algehele voldoening. Tevens wordt alsdan aanspraak gemaakt op vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten van minimaal 15% van de verschuldigde hoofdsom inclusief rente, met een minimum van € 75,00, tenzij de werkelijke kosten hoger zijn.

Eigendomsvoorbehoud
De eigendom van de te leveren zaken gaat, niettegenstaande de levering, eerst op de afnemer over, wanneer hij al hetgeen hij op grond van deze of soortgelijke overeenkomsten aan Mijn stijl BV verschuldigd is, aan deze heeft voldaan.

Wanprestatie/overmacht
In geval van overmacht is Mijn stijl BV gerechtigd om ter haren keuze de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten, de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, of de bestelling te annuleren, zonder tot enige schadevergoeding jegens de afnemer gehouden te zijn.

Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Mijn stijl BV onafhankelijke, ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst als dan niet voorziene omstandigheid, waardoor de nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhinderd was, of waardoor de nakoming van de leveringsverplichting in redelijkheid niet meer van Mijn stijl BV gevergd kan worden.

Als zodanige omstandigheden gelden onder meer: oorlog, oorlogsgevaar, mobilisatie oproer, brand, storm, bliksem, overstroming, blokkade, staking, stagnatie, lockdowns , overige overheidsmaatregelen,  of moeilijkheden bij de productie / levering van de door Mijn stijl BV te leveren zaken, of bij het eigen of door derden vertraagde transport, overheidsmaatregelen, zoals inbeslagneming, het niet verkrijgen van vergunningen, in- en uitvoerverboden.

Derdenverkoop/weder-doorverkoop en distributie en export.
Inkoop bij Mijn Stijl BV geschiedt door de koper louter voor haar eigen fysieke vestiging zoals bekend bij ons is bij het starten van de relatie. Het is niet toegestaan deze artikelen, welke bestemd zijn voor eigen verkoop, op welke wijze dan ook, door te verkopen aan andere retailers of groothandelaren. Ook is verkoop en distributie, anders dan de eigen fysieke winkel, via bijvoorbeeld een webshop of o.a.; bol.com en andere internetmedia, niet toegestaan. Onze collectie is afgestemd op de Nederlandse markt en zal daarom niet ter export worden aangeboden. Dit ter voorkoming van onbedoelde conflicten met plaatselijke wetgeving.

Reclame
Eventuele reclames over gebreken van door Mijn stijl BV geleverde zaken dienen, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klachten, uiterlijk binnen 5 dagen na levering schriftelijk aan Mijn stijl BV te worden gemeld.

Gebreken die redelijkerwijs binnen bovenvermelde termijn hadden kunnen worden geconstateerd, dienen onmiddellijk nadat de afnemer het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken aan Mijn stijl BV te worden gemeld.

Na het verstrijken van bovenvermelde termijnen wordt de afnemer geacht het geleverde te hebben goedgekeurd.

Reclames hoeven in dat geval niet meer door Mijn stijl BV in behandeling te worden genomen.

Retourzending
Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd na voorafgaand overleg met Mijn stijl BV.
Acceptatie van retourzendingen door of namens Mijn stijl BV houdt geen rekening van gebreken aan geleverde dan wel erkenning van aansprakelijkheid in.

Ten onrechte geretourneerde zaken blijven ter beschikking en voor risico van de afnemer: Eventuele verzend- en opslagkosten komen voor zijn rekening.

Bekendheidsclausule 

Deze voorwaarden gelden voor alle koop- en verkoopovereenkomsten, zodat de afnemer zich niet kan beroepen op onbekendheid met deze voorwaarden, ook al is door ons niet uitdrukkelijk verwezen naar deze voorwaarden. De afnemer aanvaardt deze voorwaarden door het bestellen van goederen bij ons, het opvragen van een offerte of het aanmaken van een account.

Deze voorwaarden zijn genoegzaam beschikbaar, worden kosteloos ter beschikking gesteld en zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Aansprakelijkheid
Mijn stijl BV aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor gebreken, veroorzaakt of ontstaan aan de geleverde zaken door schuld of toedoen van de afnemer, vervoerder of derden, waarvoor deze verantwoordelijk is.
In overige gevallen is Mijn stijl BV slechts aansprakelijk voor door de afnemer geleden schade, indien afnemer bewijst dat het ontstaan van de schade is te wijten aan de schuld van Mijn stijl BV, haar medewerkers, werknemers of vertegenwoordigers.
De omvang van de aansprakelijkheid van Mijn stijl BV voor door de afnemer geleden schade is in deze gevallen beperkt tot het bedrag van de koopsom.

Toepasselijk recht: geschillen
Op de overeenkomst tussen Mijn stijl BV en haar afnemers is Nederlands recht van toepassing.

Geschillen worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Copyright Mijn Stijl.  Gebruik van afbeeldingen uitsluitend na schriftelijk toestemming. Mijn Stijl BV